Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3717

.

24.04.2023

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SUCHEDNIÓW

ogłasza rokowania po II przetargu

zakończonym wynikiem negatywnym

 

na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 1323/3, o powierzchni
0,0272 ha położonej w miejscowości Suchedniów przy ul. Mickiewicza 36, dla której w Sądzie Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00007018/8.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan      zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniów uchwalonym Uchwałą
Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.06.1998 r. nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny mieszkaniowe do adaptacji, dopełnienia lub ewentualnej wymiany przy zachowaniu wewnętrznego układu. Zalecany wzrost intensywności zabudowy, celowy wzrost udziału usług, szczególnie w części zachodniej przy ul. Kieleckiej.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana, położona w Suchedniowie, gminie Suchedniów. Zlokalizowana w środkowej części miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa lokalu to 40,60 m2.

3. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

4. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi –  23 200 zł brutto (dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych 00/100), obejmującą podatek VAT w wysokości 23% tj. 4 338, 21 zł.

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 05 sierpnia 2022 r., zakończony został wynikiem negatywnym.

      Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 30 stycznia 2023 r., zakończony został wynikiem negatywnym.

6. Miejsce i termin rokowań:

Rokowania odbędą się w dniu 29 maja 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5
o godz. 11:00. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej rokowań. Część ustna zostanie przeprowadzona bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

7. Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą zaliczkę
w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1 160,00 zł. (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić na rachunek Gminy Suchedniów w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie, nr rachunku 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 : Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do dn. 24 maja 2023 r. W tytule wpłaty należy wpisać imię
i nazwisko wpłacającego lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy oraz numer i położenie działki. 

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 23 maja 2023 r. godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów
z dopiskiem : „ Rokowania , Mickiewicza 36 , 1323/3” . 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
  te warunki bez zastrzeżeń,
 4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (zapłata jednorazowa lub rozłożona na dwie równe raty, zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podanym sposobem zapłaty nie będą przyjmowane),
 5. Oświadczenie, ze zgłaszający nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń,
 6. Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,
 7. Zgłoszenie należy podpisać,
 8. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, nr konta na który należy zwrócić zaliczkę,
 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek),
 10. Aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych),
 11. Pełnomocnictwo,
 12. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), obowiązany jest dołączyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

8. Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych
z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Suchedniów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikających z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu, nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

9. Zaliczka wpłacana przez uczestnika, który rokowania wygrał zaliczona zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy.

10. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań rozłożona na raty- pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Następna rata wraz z oprocentowaniem podlega zapłacie w terminie ustalonym przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli sosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność Gminy z tytułu zabezpieczenia niezapłaconej części ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką na rzecz Gminy Suchedniów.

11.Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona w ciągu trzech dni od daty zamknięcia rokowań.

12. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

13.Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać            w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów pokój nr 209, telefon 41 25 43 186 wew. 36.

                                                                                         Cezary Błach

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suchedniów położonej przy ul. Mickiewicza 36 w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1323/3 o powierzchni 0,0272 ha, obręb geodezyjny 0001, dla której
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00007018/8.  

Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Data sporządzenia zgłoszenia: .........................................................................................

3. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z warunkami rokowań, które określone zostały
w ogłoszeniu o rokowaniach z dnia ................................i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

4. Nie wnoszę z tytułu stanu przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.

5. Proponowana cena nieruchomości: ...................................................................... (słownie złotych: ............................................................................................................)

6. Sposób zapłaty:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

7. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań:

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona zaliczka:

……………………………………………………………………………………….

9. Do niniejszego zgłoszenia załączam:

a) kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości ……………………. zł, wpłaconej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 

b) inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

...................................................................

(Czytelny podpis oferenta )

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.