Logo Gmina Suchedniów

News

Nabór inicjatyw - „Suchedniów: kulturalnie”

28.02.2023

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zachęca do składania inicjatyw w ramach projektu „Suchedniów: kulturalnie”.
REGULAMIN INICJATYWY LOKALNE 2023
Nabór inicjatyw - „Suchedniów: kulturalnie”

ZAŁOŻENIA NABORU

Założeniem naboru „Suchedniów: kulturalnie” jest:

 1. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, mieszkańcami miasta i gminy Suchedniów, którzy chcą we współpracy z SOK „Kuźnica” zrealizować swój pomysł na wydarzenie z zakresu kultury.
 2. Wsparcie finansowe projektów aktywizujących społeczności lokalne, przyczyniających się do niwelowania barier w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym i społeczno–mentalnym.
 3. Realizowanie działań w sołectwach: Mostki, Krzyżka, Michniów i Ostojów oraz adresowanych do osób wykluczonych i mających utrudniony dostęp do oferty kulturalnej.

Wspólne działania mają za zadanie wsłuchanie się w głos mieszkańców oraz umożliwienie im realizacji wydarzeń kulturalnych przy wsparciu SOK „Kuźnica”. Liczymy na ciekawe pomysły, uruchomienie nieodkrytych zasobów kultury i zapoczątkowanie współpracy z liderami lokalnej społeczności, która zaowocuje w przyszłości.

SŁOWNIK POJĘĆ

 • SOK – Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
 • Dyrektor – Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
 • Wnioskodawca – podmiot składający wniosek do SOK o dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Suchedniów: kulturalnie”
 • Inicjatywa/Projekt – koncepcja wnioskodawcy, mieszcząca w swoim zakresie zarówno zadanie, kosztorys, jak i działania przygotowujące do jego realizacji
 • Zadanie – działanie będące przedmiotem wniosku
 • Wniosek – wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji SOK „Kuźnica”, wypełniany na formularzu aplikacyjnym, dostarczony osobiście przez wnioskodawcę do dyrektora lub kierownika artystycznego
 • Błędy formalne – wady wniosku wynikające z niedostosowania zadania do wymagań regulaminu, które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania i których wnioskodawca nie może poprawić po terminie zamknięcia naboru do konkursu
 • Komisja Ekspertów – zespół, w ramach którego zostaną ocenione wnioski złożone do konkursu „Suchedniów: kulturalnie”.

I. CELE:

 • zainicjowanie działań służących wzmocnieniu współpracy SOK „Kuźnica” ze społecznością lokalną
 • pobudzanie mieszkańców do kreatywności, aktywności twórczej, ekologicznej i zmierzającej do ochrony lokalnego dziedzictwa kultury
 • sieciowanie się zasobów kultury w obszarze miasta i gminy Suchedniów
 • wydarzenia angażujące młodzież Suchedniowa do działań w kulturze
 • włączenie w działania różnych grup wiekowych i środowisk społecznych
 • zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej innej niż SOK „Kuźnica” w podejmowaniu działań kulturalnych.

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY:

 • osoby indywidualne (mieszkańcy miasta i gminy Suchedniów) od 13 do 40 roku życia
 • grupy nieformalne, które składają się z osób w przedziale wiekowym od 13 – 40 roku życia

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt. Z aplikowania wyklucza się pracowników SOK „Kuźnica”.

III. FINANSOWANIE/BUDŻET

 1. Inicjatywy będą finansowane ze środków SOK „Kuźnica”.
 2. W ramach naboru dofinansowanie dostaną najciekawsze inicjatywy/projekty.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy/projektu - 2 500 zł.
 4. Nabór wniosków trwa od 1 marca do 31 marca 2023 roku, do godz. 15:30.
 5. Rozliczenia księgowe będą realizowane przez księgowość SOK „Kuźnica”.
 6. W ramach projektów nie przewiduje się dofinansowania kosztów bieżącej działalności organizacji (grupy/osoby) składających inicjatywę oraz zakupu środków trwałych.
 7. Dofinansowanie może obejmować tylko działania związane z kulturą, wyklucza się inicjatywy sportowe i turystyczne.
 8. Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów zaakceptowanych przez SOK „Kuźnica”.

IV. ZASADY REALIZACJI:

 1. Realizacja projektu odbędzie się na terenie miasta i gminy Suchedniów w terminach od 1 czerwca do 20 listopada 2023 r.
 2. Pierwszeństwo przy wyborze będą miały inicjatywy na wydarzenia nowe, realizowane przez Wnioskodawcę po raz pierwszy, inicjatywy realizowane na terenie sołectw Mostki, Michniów, Krzyżka, Ostojów.
 3. Do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia autorzy mają obowiązek ustalić/potwierdzić termin realizacji projektu z pracownikami SOK „Kuźnica”.
 4. W miarę potrzeb SOK udostępni własne zasoby lokalowe, kadrowe, sprzęt oraz obsługę techniczną niezbędną do realizacji zgłoszonych inicjatyw, a także wsparcie przy działaniach promocyjnych.
 5. Realizacji projektu może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video (rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów). Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu projektu. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji i nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu.
 6. W ramach konkursu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, o których mowa w ust. 5, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.
 7. Wymogiem formalnym jest wzięcie udziału w przynajmniej jednych konsultacjach swojego pomysłu z pracownikiem SOK „Kuźnica”, odpowiedzialnym za koordynację programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022.
 8. Konsultacje w godzinach: 8:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

V. TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA WNIOSKÓW:

 1. Projekty należy zgłaszać osobiście w SOK „Kuźnica”, z siedzibą w 26-130 Suchedniów ul. Bodzentyńska 18 do dyrektora pana Andrzeja Karpińskiego lub pani Agnieszki Włodarczyk-Mazurek w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 15:30. Projekty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrywane będą tylko projekty złożone na oryginalnym FORMULARZU APLIKACYJNYM (do pobrania u koordynatora projektu w SOK „Kuźnica” lub na stronie internetowej http://www.kuznica-suchedniow.com/)
 3. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez SOK „Kuźnica” do dnia złożenia projektów określonego w pkt. V.1.

VI. ZASADY WYBORU WNIOSKÓW:

 1. Wyboru inicjatyw do realizacji i dofinansowania dokona komisja ekspertów składająca się z pracowników SOK „Kuźnica” o wysokich kwalifikacjach oraz zewnętrznych, zaproszonych ekspertów.
 2. SOK „Kuźnica” dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych projektów.
 3. O negocjacjach i kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie zdecyduje Dyrektor SOK „Kuźnica”.

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi nie później niż do 15 kwietnia 2023 r. Lista wybranych do dofinansowania projektów zostanie opublikowana na stronie SOK „Kuźnica” - http://www.kuznica-suchedniow.com/.

Organizatorzy wybranych projektów zobligowani są do wspólnego opracowania formy realizacji pomysłu z pracownikami SOK „Kuźnica”.

Regulamin w formacie PDF oraz formularz aplikacyjny można pobrać poniżej. 

Formularz-aplikacyjny
Regulamin 

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.