Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3436

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.08.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 09 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 147, o powierzchni 0,1000 ha, położonej w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00013763/2.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

I.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan      zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniów uchwalonym Uchwałą
Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.06.1998 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: L1 – Szelejtów – Północna część terenów jednostki
z niewielką ilością zabudowy mieszkaniowej skupionej wzdłuż drogi w sąsiedztwie lasu. Teren o ciekawych walorach środowiska przyrodniczego i niewielkim zainwestowaniu stwarza możliwości dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, głównie o funkcji letniskowo-rekreacyjnej. Dopuszcza się nowe podziały dla potrzeb budownictwa.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona za pasem zabudowy mieszkaniowej w odległości ok. 50m od ulicy
o nawierzchni asfaltowej. Bezpośredni dostęp do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą gruntową nie utwardzoną o szerokości ok. 2m będącą we władaniu Gminy Suchedniów. Przystanek autobusowy i sklep gminny znajdują się w odległości około 0,5 km od nieruchomości. Średnie usytuowanie działki w stosunku do placówek oświatowych
i handlowych. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, od północy ogrodzona płotem z siatki fabrycznej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć średniego napięcia.

Cena nieruchomości:.

Wartość rynkowa nieruchomości wg opracowania rzeczoznawcy majątkowego 14 150,00 zł.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899): 6 tygodni od dnia 02 czerwca 2022 r
.,tj. do dnia 14 lipca 2022 r.

II.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, cena wywoławcza, wadium, termin
i miejsce przetargu:

1. Działka nr 147 o powierzchni 0,1000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00013763/2,

- cena wywoławcza: 14 150,00 zł.

- wadium:  707,50 zł.

 Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
 w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna) o godzinie 10:00 .

III.

Warunki przetargu

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości.

 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 września 2022 r. na rachunek Gminy
  w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 lub w kasie
  tut. Urzędu.

 3. W tytule wpłaty lub przelewu należy podać nr działki, której przetarg dotyczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet   ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 150,00 zł.

 4. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 5. W przetargu mogą brać udział osobny prawne i fizyczne. 

- W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej konieczne jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
- W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialne potwierdzenie pełnomocnictwa upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
- W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
- W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. 

Koszty podpisania umowy notarialnej ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 41 25 43 186 wew. 36 lub w pokoju nr 209 w siedzibie Urzędu.

Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
ul. Fabryczna 5 na okres 30 dni  tj. od  dnia 09 sierpnia 2022 r.  do dnia 08 września 2022 r.

Ogłoszenie podano również do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.suchedniow.bip.doc.pl, a także: www. suchedniow.pl

                                                                                        

                                                                                       Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy Suchednów

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.