Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3395

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 22 czerwca 2022 r.

22.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów ogłasza
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1323/3, o powierzchni 0,0272 ha, położonej w miejscowości Suchedniów, gmina Suchedniów, przy ul. Mickiewicza 36, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00007018/8.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniów uchwalonym Uchwałą Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.06.1998 r. nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny mieszkaniowe do adaptacji, dopełnienia lub ewentualnej wymiany przy zachowaniu wewnętrznego układu. Zalecany wzrost intensywności zabudowy, celowy wzrost udziału usług, szczególnie w części zachodniej przy ul. Kieleckiej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana, położona w Suchedniowie, gminie Suchedniów. Zlokalizowana w środkowej części miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa lokalu to 40,60 m2.

Cena nieruchomości:.

Wartość rynkowa nieruchomości wg opracowania rzeczoznawcy majątkowego 58 000 zł.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899): 6 tygodni od dnia 26 kwietnia 2022 r
.

II. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, cena wywoławcza, wadium, termin i miejsce przetargu:

 1. Działka nr 1323/3  o powierzchni 0,0272 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00007018/8,
 • cena wywoławcza: 58 000 zł.
 • wadium:  2 900 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna) o godzinie 10:00

III. Warunki przetargu

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości.
 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01 sierpnia 2022 r. na rachunek Gminy
  w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 lub w kasie tut. Urzędu.
 3. W tytule wpłaty lub przelewu należy podać nr działki, której przetarg dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.
 2. W przetargu mogą brać udział osobny prawne i fizyczne. 
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej konieczne jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
 • W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialne potwierdzenie pełnomocnictwa upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 1. Koszty podpisania umowy notarialnej ponosi nabywca.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 41 25 43 186 wew. 36 lub w pokoju nr 209 w siedzibie Urzędu.

Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 na okres 30 dni  tj. od  dnia 22 czerwca 2022 r.  do dnia 21 lipca 2022 r..

Ogłoszenie podano również do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.suchedniow.bip.doc.pl, a także: www. suchedniow.pl.

                                                                                               Cezary Błach

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.