Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3364

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2022 ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

27.05.2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.69.2022

                                                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

                                                                              z dnia 27.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr 259/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 z dnia 25 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2022 ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej na terenie Gminy Suchedniów z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 100.000,00 zł

W roku 2021 realizowane były zadania publiczne tego samego rodzaju, przy czym na wsparcie ich realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przekazano w 2021 r. dotacje w kwocie 60.000,00 zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
  oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami

I.     Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz  zudzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Suchedniów, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

3. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
- prac remontowo-budowlanych,
- podatków, ceł i opłat skarbowych,
- zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
- zakupu lub dzierżawy gruntów,
- zadań inwestycyjnych,
- działalności gospodarczej i politycznej,
- kar i mandatów
- ubezpieczenia mienia

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert na realizację zadania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie tego zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.
5. Zastrzega się możliwość powierzenia realizacji zadania lub jego części więcej niż jednemu podmiotowi.

II.        Terminy i warunki realizacji zadnia

 1. Termin realizacji zadania ustalony zostanie w umowie i nie może być dłuższy niż od daty podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2022 r.
 2. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Suchedniów
  z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Podmiot realizujący zadanie winien wykazać się:
  - posiadaniem bazy lokalowej wyposażonej w sprzęt i pomoce niezbędnedo realizacji zadania 
  - posiadaniem lub zagwarantowaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji zadania.
 4. Wymagane jest aby podmiot realizujący zadanie zapewnił przy realizacji zadania wkład finansowy własny w wysokości co najmniej 5 % wartości zadania.                               

III.     Termin składania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)  należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu ) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie,
26 - 130 Suchedniów ul. Fabryczna 5,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej na terenie Gminy Suchedniów z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w nieprzekraczalnym terminie 21 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 17 czerwca 2022 r. do godz. 15ºº.

W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, programu profilaktycznego oraz potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne.
IV.       Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty ocenia, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Komisja Konkursowa.
 3. Ostatecznego wyboru ofert wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz po zapoznaniu się z wynikami oceny ofert przedstawionymi przez komisję konkursową.
 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.
 5. Oferty złożone w terminie podlegają ocenie formalnej, przez co należy rozumieć weryfikację kompletności oferty.
 6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, komisja konkursowa wzywa
  do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, oferta nie podlega dalszej ocenie.
 7. Poprawne formalnie i złożone w terminie oferty podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu

Oferty zgodne z wymogami dotyczącymi sposobu realizacji zadania podlegają ocenie merytorycznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria określone
w formularzu oceny oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
V.     Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej:
1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza w celu opiniowania ofert złożonych   w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
2. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje do składu komisji konkursowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez te organizacje. 
3. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie;
c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
e) zgłoszą pisemnie swoją kandydaturę w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie lub drogą elektroniczną na adres: mgopssuchedniow@hot.pl do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 15ºº.
4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta   i Gminy   w Suchedniowie (pod adresem: www.suchedniow.bip.doc.pl oraz stronie internetowej Gminy Suchedniów: www.suchedniow.pl)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Suchedniowie, pokój Nr 3, tel. (41) 25 43 186 wew. 55 oraz pokój Nr 5 tel. (41) 25 43 092 wew. 49.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.