Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3181

ZARZĄDZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

02.02.2022

Zarządzenie Nr 0050.16.2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW

z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących sposobu wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymanych przez Gminę Suchedniów, za udział w Konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 500 tysięcy złotych.
Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwały Nr 204/XXX/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2021 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Suchedniów, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu wydatkowania środków w wysokości 500 tysięcy złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymanych przez Gminę Suchedniów, za udział w Konkursie „Rosnąca Odporność”, ogłoszonego przez Kancelarię Rady Ministrów w ramach Narodowego Programu Szczepień, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanego dalej „Konkursem”
 2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 1 ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Suchedniów na temat sposobu wydatkowania środków za udział
  w Konkursie.
 3. Biorący udział w konsultacjach mogą wskazać jedną spośród trzech następujących propozycji sposobu wydatkowania środków: 
  A Zakupu pojazdu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie.
  B Rozszerzenie zakresu modernizacji Parku Miejskiego w Suchedniowie poprzez budowę tężni solankowej.
  C Zakup i montaż mobilnych urządzeń do kompleksowej dezynfekcji z pomiarem temperatury i dezynfekcją dłoni do Jednostek Organizacyjnych Gminy Suchedniów oraz zakup środków dezynfekcji i ochrony osobistej

4. Propozycje sposobu wydatkowania środków wskazane w ust. 3 są bezpośrednio związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno- gospodarczych COVID-19.

§ 2.

 1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 04.02.202 r. do15.02.2022r.
 2. Termin wskazany w ust. 1 uwarunkowany jest terminem zawartym w regulaminie Konkursu.
 3. Propozycje sposobu wydatkowania ww. środków wynikają z zapisu w regulaminie Konkursu są bezpośrednio związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno- gospodarczych COVID-19.

§ 3.

Zasięg terytorialny konsultacji, o których mowa w § 1 obejmuje obszar Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4.

 1. Mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów w okresie od 04.02.2022 r. do 15.02.2022 r. mogą składać do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniów zgłoszenia dotyczące sposobu wydatkowania środków za udział w Konkursie w formie pisemnej na formularzu załączonym do Zarządzenia.
 2. Zgłoszenia powinny zawierać:

 -imię i nazwisko mieszkańca kierującego swoją opinię w przedmiotowej sprawie,
- oświadczenie wnioskodawcy, że jest mieszkańcem Miasta lub Gminy Suchedniów,
- klauzulę o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.”

3. Nie zostaną uwzględnione zgłoszenia:
- anonimowe,
- złożone po dniu 15.02.2022 r.,
- złożone bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zawierające więcej niż jedną propozycję.

§ 5.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Suchedniowie,

§ 6.

Podsumowanie konsultacji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Suchedniów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miast i Gminy w Suchedniowie.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Strategii.

§ 8.

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                       Cezary Błach
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.16.2022  Formularz_konsultacyjny

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.