Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2926

Gmina Suchedniów złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego

03.08.2021

Gmina Suchedniów złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2021 r. wydanego w sprawie Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 lipca 2020 r. nr 140/XX/2020 zmieniającą Uchwałę Nr 90/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Do czasu rozpatrzenia skargi przez NSA zaskarżona uchwała pozostaje w mocy.

Kwestionowany przepis dotyczył vacatio legis tejże uchwały, czyli określonego w przepisach prawa okresu między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie.

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych ustanowiła domyślny czas vacatio legis na 14 dni.

Przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały Gmina uwzględniła zarówno przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko art. 4 ust. 2 ale również art. 5 ustawy, który przewiduje możliwość skrócenia 14 - dniowego vacatio legis, a wręcz dopuszcza możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie

Celem podjęcia zaskarżonej Uchwały było zapewnienie ciągłości pomiędzy uchwałą poprzednio obowiązującą a nowymi uregulowaniami. Określony termin wejścia w życie uzasadniony był ważnym interesem Gminy zaś zasady demokratycznego państwa prawnego nie stały temu na przeszkodzie, albowiem data ta była wynikiem realizacji obowiązku ustawowego w kwestii bilansowania się opłat za odpady.

Okres Vacatio legis powinien być tak dobrany, by zapewnić adresatowi normy prawnej odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z treścią nowych regulacji
i podjęcie działania, które umożliwi przystosowanie się do nich.

Zasadą nadrzędną jest zatem zasada odpowiedniości okresu vacatio legis, co oznacza, że w konkretnym przypadku może istnieć potrzeba ustanowienia znacznie dłuższego bądź krótszego okresu vacatio legis.

Zgodnie z ustawą o odpadach „gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Nałożenie na władze publiczne obowiązków z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego oznacza, że na władze publiczne Konstytucja RP nakłada określone obowiązki prawne.

Mając na uwadze konstytucyjne zasady oraz obowiązujące przepisy prawa, intencją Rady Miejskiej w Suchedniowie w momencie podejmowania zaskarżonej uchwały było nadanie jej mocy obowiązującej od daty, która wynikała
z zasad demokratycznego państwa prawa i była w danej sytuacji faktycznej jak najbardziej uzasadniona. Rada Miejska kierowała się bowiem interesem publicznym, wynikającym ze wzrostu cen 1m3 wywozu i unieszkodliwiania odpadów, co  uzasadniało skrócenie vacatio legis.

Zaskarżona uchwała została w dniu 27 lipca 2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Jej wejście w życie zostało określone na dzień 1 sierpnia 2020 roku, podczas gdy 14-dniowy termin upływał 10 sierpnia 2020 r. Należy tutaj zwrócić uwagę, że zawiadomienia o zmianie ceny zostały przygotowane i dostarczone do mieszkańców. Biorąc pod uwagę strukturę wieku mieszkańców Suchedniowa, ich stan zdrowia oraz dostęp do sieci internetowej najbardziej skuteczną formą poinformowania mieszkańców nie było zachowanie 14 - dniowego terminu vacatio legis i oczekiwanie, że mieszkańcy zapoznają się z treścią uchwalonego aktu prawnego w stosownym publikatorze urzędowym, lecz właśnie indywidualne przekazanie odpowiednich zawiadomień.

Podkreślić należy, że podejmując zaskarżoną Uchwałę Gmina kierowała się również art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że system gospodarki odpadami musi się bilansować. Z aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz z opinii Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika jasno, że Gminy do systemu nie mogą angażować swoich środków finansowych. Uzasadnienie zaskarżonej uchwały zawierało szczegółowe wyliczenia zawierające nie tylko ilości odebranych od mieszkańców z terenu gminy odpadów komunalnych z podziałem na frakcje, ale także kosztów działania systemu w I półroczu 2020 r.

Z uzasadnienia zaskarżonej uchwały jasno wynikało, że możliwość funkcjonowania i bilansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi możliwe będzie wyłącznie po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez Mieszkańców.

W ocenie Gminy była to wystarczająca przesłanka, aby spełnić wymagania określone w art. 4 ust. 2 a nawet w art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, która umożliwia w przypadku ważnego interesu społecznego skrócenie 14 - dniowego okresu vacatio legis lub też nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej.

Należy nadmienić, że organizacja odbioru odpadów od mieszkańców z terenu gminy jest zgodnie ustawą o samorządzie gminnym zadaniem własnym gminy. Uzasadnienie zaskarżonej uchwały wprost wskazywało, że w sytuacji, w której wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostanie zmieniona nie będzie możliwości dalszego odbioru odpadów od mieszkańców - to z kolei naruszałoby obligatoryjny obowiązek gminy do organizacji i prowadzenia systemu.

W ocenie Gminy cała powyżej opisana sytuacja była niemożliwa do przewidzenia, jednak w momencie podejmowania zaskarżonej Uchwały została wzięta pod uwagę i przeanalizowana na płaszczyźnie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, nie tylko w oparciu o ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych.

W ocenie Gminy wyrok WSA w Kielcach zapadł bez przeprowadzenia szczegółowej analizy zaskarżonej uchwały w oparciu o wszystkie przepisy prawa, na podstawie których została ona podjęta.

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.