Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2570

wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023

16.07.2020

Informacja

w sprawie wyborów uzupełniających ławników sądowych

na kadencję 2020-2023

 

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach stosownie do art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288, 365, 875, 1086) zwrócił się do Rady Miejskiej w Suchedniowie o dokonanie uzupełnienia listy ławników Sądu Okręgowego w Kielcach kadencji 2020 – 2023 poprzez wybranie 2 ławników do orzekania w tut. Sądzie.

 

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów na ławników do w/w Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288, 365, 875, 1086) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz.693)

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie!

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać w terminie do dnia 14 SIERPNIA  2020 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,

     że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

    zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej

    opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), stwierdzające brak przeciwwskazań

    do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu  osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na tej liście.

 

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata ponosi kandydat na ławnika.

 

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej do końca września 2020  roku.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską,  w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać  wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok. 106 i sekretariacie w godzinach pracy Urzędu tj. 07:30 – 15:30.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Suchedniów – www.suchedniow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy – www.suchedniow.bip.doc.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Zgłoszenie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją:

Rada Miejska w Suchedniowie

zgłoszenie kandydata na ławnika w kadencji 2020 - 2023 (wybory uzupełniające)

do Sądu Okręgowego w Kielcach

 

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie  –  pok. 106, pok. 107 tel. 41 25 43 186 wew. 41 lub 32 w godzinach pracy Urzędu 07:30 – 15:30.

 

Załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok. 106 i sekretariacie:

- oświadczenia kandydata na ławnika

- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

 

Powyższe załączniki dostępne są również na stronie internetowej Gminy Suchedniów – www.suchedniow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy – www.suchedniow.bip.doc.pl

                                                                              

                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                              Krzysztof Adamiec

Suchedniów, dnia 15.07.2020 r.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.