Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 1268

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G wniosków o powierzenie grantu w ramach: Przedsięwzięcia I.I.3

12.10.2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” działające na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock

Ogłasza nabór nr 1/2017/G wniosków o powierzenie grantu w ramach:

  • Przedsięwzięcia I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: od 19 października do 6 listopada 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 6 listopada 2017 roku o godzinie 1200. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Formą wsparcia jest zaliczka/prefinansowanie kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy na jeden grant wynosi od 5 000 zł do 6 250 zł (jednostki sektora finansów publicznych: 100% (suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt),  pozostałe podmioty: 100%).

Zakres tematyczny grantów:

W ramach naboru wsparciem objęte będą granty w zakresie promowania obszaru, produktów, usług lokalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty – spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Kryteria wyboru grantobiorców wskazane zostały w Lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców stanowiących załącznik  nr 7 do Regulaminu naboru.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny grantu – 18 pkt

Rodzaj i wartość zakładanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu dla przedsięwzięcia I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD:

a)      wskaźnik produktu: Liczba systemów/ narzędzi promocji i/ lub sprzedaży - 8

b)      wskaźnik rezultatu:

- Liczba osób uzyskujących wiedzę o terenie LGD dzięki udostępnionym materiałom, opracowaniom i działaniom promocyjnym – 15 000 osób,

- Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1.

 

W ramach naboru jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski o powierzenie grantu. Każdy wniosek o powierzenie grantu musi przyczynić się do realizacji wskaźników:
- produktu – minimum 1,

- rezultatu:

  1. Liczba osób uzyskujących wiedzę o terenie LGD dzięki udostępnionym materiałom, opracowaniom i działaniom promocyjnym – minimum 1875;
  2. Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – minimum 1.

 

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorców:

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnienie przez Wnioskodawcę i wniosek grantowy warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury oceny i wyboru grantobiorców, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające doświadczenie i/ lub zasoby i/ lub kwalifikacje Wnioskodawcy i/ lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu grantu,

- oświadczenie o skorzystaniu ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych prowadzonych przez LGD,

- oświadczenie o skorzystaniu z doradztwa indywidualnego prowadzonego przez LGD.

Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) 
w wersji papierowej i elektronicznej. 
Jeden egzemplarz jest zwracany Wnioskodawcy.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru z Przedsięwzięcia I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD wynosi 50 000,00 złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku o udzielenie wsparcia, formularz o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” www.wokollysejgory.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”- ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki:

- Regulamin naboru nr 1/2017/G wraz z załącznikami

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 2 Wzór umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania z realizacji grantu.

Załącznik nr 4 Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 6 Regulamin Pracy Rady.

Załącznik nr 7 Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

Załącznik nr 8 Oświadczenie o skorzystaniu ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych prowadzonych przez LGD.

Załącznik nr 9 Oświadczenie o skorzystaniu z doradztwa indywidualnego prowadzonego przez LGD.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.