Logo Gmina Suchedniów

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014

 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

 z dnia 07.01.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm./ oraz uchwały Nr 51/X/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ W 2014r.  ZADAŃ PUBLICZNYCH

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

 

Zadanie Nr 1 – Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 51.000 zł

Na wsparcie realizacji tego zadania w roku 2013 udzielono organizacjom pozarządowym dotacji w wysokości  70.000 zł; 

Zadanie Nr 2 - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 19.000 zł

Na wsparcie realizacji tego zadania w roku 2013 udzielono organizacjom pozarządowym dotacji w wysokości  19.000 zł; 

Zadanie Nr 3 - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 3.000 zł

Na wsparcie realizacji tego zadania w roku 2013 udzielono organizacjom pozarządowym dotacji w wysokości  3.000 zł; 

Zadanie nr 4 – Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie łucznictwa

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 4.000 zł

Na wsparcie realizacji tego zadania w roku 2013 udzielono organizacjom pozarządowym dotacji w wysokości  4.000 zł; 

Zadanie nr 5 – Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 3.000 zł

Na wsparcie realizacji tego zadania w roku 2013 udzielono organizacjom pozarządowym dotacji w wysokości  4.000 zł; 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1. organizacje pozarządowe;

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4. spółdzielnie socjalne;

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami. 

 

I. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Suchedniów a  podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

3. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 a) prac remontowo-budowlanych,

 b) podatków, ceł i opłat skarbowych,

 c) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

 d) zakupu lub dzierżawy gruntów,

 e) zadań inwestycyjnych,

 f) działalności gospodarczej i politycznej,

 g) kar i mandatów

 h) ubezpieczenia mienia

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert na realizację zadania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie tego zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

5. Zastrzega się możliwość powierzenia realizacji zadania lub jego części więcej niż jednemu podmiotowi.

II.        Terminy i warunki realizacji zadnia

1. Termin realizacji zadania ustalony zostanie w umowie i nie może być dłuższy niż od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2014r.

2. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Suchedniów z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Podmiot realizujący zadanie winien wykazać się: 

a) posiadaniem bazy lokalowej wyposażonej w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zadania,

c) posiadaniem lub zagwarantowaniem zatrudnienia wykwalifikowanej kadry.

4. Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

III. Termin składania ofert:

Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25/ należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta realizacji zadania publicznego Nr ….(wpisać tytuł i numer zadania)” w terminie do dnia 30.01.2014r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji. 

IV. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Oferty ocenia, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów komisja konkursowa.

3. Ostatecznego wyboru ofert, wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Burmistrz, po zapoznaniu się z wynikami oceny ofert, przedstawionych przez komisję konkursową. 

4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna

5. Oferty złożone w terminie podlegają ocenie formalnej, przez co rozumie się weryfikację kompletności oferty. 

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, komisja konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, oferta nie podlega dalszej ocenie.

7. Poprawne formalnie i złożone w terminie oferty podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.

8. Oferty zgodne z wymogami dotyczącymi sposobu realizacji zadania podlegają ocenie merytorycznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria określone w formularzu oceny oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

V. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej:

1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

2. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje do składu komisji konkursowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez te organizacje.

3. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie;

c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

e) zgłoszą pisemnie swoją kandydaturę w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie lub drogą elektroniczną na adres: promocja@suchedniow.pl do dnia 21 stycznia 2014r. do godz. 15ºº

4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 Powyższe ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie (pod adresem: www.suchedniow.bip.doc.pl) oraz stronie internetowej Gminy Suchedniów: www.suchedniow.pl . 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, pok.203, tel. 25 43 250, wew.61

 

Burmistrz

Tadeusz Bałchanowski

Suchedniów, 07.01.2014r. 

 

 Formularz oceny oferty2014.docx

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.