Logo Gmina Suchedniów

Programy Polityki Zdrowotnej

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2019 - 2021

 

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie na lata 2015 - 2018

 

Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie

 
Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2015 - 2018
 

Program szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom

 
Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2015 - 2018
 

Program szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom

 
PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA na lata 2011-2014

Załącznik do Uchwały Nr 18/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca 2011r.


PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  PROMOCJI  ZDROWIA
dla  GMINY  SUCHEDNIÓW
na lata 2011-2014

 

1. WSTĘP

Do zadań własnych gminy należą m.in. zadania w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych dla jej mieszkańców.

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Suchedniów na lata 2011- 2014 został opracowany w oparciu o:
• Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015,
• „Ocenę stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego” zatwierdzoną Uchwałą Nr 35/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 22.12.2010r.
•  doświadczenia z realizacji programów zdrowotnych w latach poprzednich.
• danych statystycznych

 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY

 Gmina Suchedniów położona jest w powiecie skarżyskim, województwo świętokrzyskie.
 Gmina obejmuje miasto Suchedniów oraz cztery sołectwa: Michniów, Krzyżka, Ostojów i Mostki.
 Suchedniów zatracił charakter przemysłowy po upadku dużych zakładów w latach dziewięćdziesiątych. Z uwagi na niską jakość gleb, gmina nie ma również charakteru rolniczego. Zwiększa się natomiast jej znaczenie turystyczne.
Większość mieszkańców zajmuje się drobną przedsiębiorczością.
 Według stanu na 31.12.2010r. ludność miasta i gminy liczy 
10 809 mieszkańców, w tym miasto 8 894 osób. 
Struktura społeczności przedstawia się następująco:
- wiek produkcyjny  - 63,8 %
- wiek przedprodukcyjny - 16,8 %
- wiek poprodukcyjny - 19,3 %.
 Zauważa się niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa gminy. Maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, przy rosnącej grupie ludzi w wieku poprodukcyjnym.
 Do najpoważniejszych w gminie problemów społecznych należą:
- bezrobocie 
- ubóstwo
- bezradność opiekuńczo-wychowawcza
- alkoholizm.

3. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W GMINIE 

 Podstawową opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” w Suchedniowie. 
Zatrudnia on 5 lekarzy posiadających następujące specjalizacje: II stopień z pediatrii, medycyny rodzinnej, ginekologii i położnictwa oraz I stopień z chorób wewnętrznych.
Dwóch lekarzy posiada certyfikat potwierdzający umiejętność leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
Zatrudnionych jest tu 11 pielęgniarek, które posiadają odpowiednie specjalizacje i kursy: pielęgniarki środowiskowej, pielęgniarki higieny szkolnej, kursy szczepień, EKG i ratownictwa medycznego.
 W placówce funkcjonują: Poradnia Dzieci Zdrowych, Poradnia Dzieci Chorych, Poradnia Ogólna, Punkt Szczepień, Poradnia Ginekologiczna.
 Na dzień 31.01.2009r. w NZOZ zarejestrowanych było 9 447 pacjentów.
„Promyk” udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w NFZ:
1. profilaktyka, diagnostyka i leczenie pacjentów w miejscu działania placówki, jak i w domu pacjenta.
2. opieka nad dzieckiem w szkole: badania bilansowe, szczepienia, fluoryzacja zębów.
 NZOZ realizuje  profilaktyczny program zdrowotny – „profilaktyka chorób układu krążenia” dzięki czemu bezpłatnie wykonywane są badania lekarskie i badania dodatkowe w celu wykrycia zagrożeń chorobami układu krążenia w Gminie Suchedniów.
Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce umieralność z powodu tych schorzeń jest jedną z najwyższych w Europie. Tylko w roku 2001 zmarło na nie 173 tys. osób. Przyczyną zachorowań są min: niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu, stres. Programem profilaktyki chorób układu krążenia objęte są osoby pomiędzy 35 a 55 rokiem życia.

 W ramach kontraktu z NFZ realizowane są również programy zdrowotne w zakresie: profilaktyka chorób układu krążenia i program fluoryzacji zębów u dzieci w szkole. NZOZ przystąpił również do programu „profilaktyka chorób odtytoniowych i POCHP” oraz „profilaktyka gruźlicy płuc”.

 Przewlekła obturacyjna choroba płuc to dwa, często występujące razem schorzenia – przewlekłe zapalenia oskrzeli i rozedma płuc. Ich najczęstszą przyczyną jest palenie papierosów. Schorzenie prowadzi do upośledzenia wymiany gazowej w płucach, czego następstwem jest niedotlenienie organizmu, niewydolność krążenia i tzw. zespół serca płucnego. Według corocznego raportu Światowej Organizacji Zdrowia na POCHP cierpi ok. 600 milionów ludzi. Rocznie z jej powodu umiera ok. trzy miliony. W Polsce na tę chorobę choruje przeszło 2 mln osób. Choroba jest częstą przyczyną zwolnień chorobowych, rent inwalidzkich i przedwczesnej śmierci. Stanowi ok. 20 proc. wszystkich rent inwalidzkich. Za główną jej przyczynę uważa się palenie tytoniu, zarówno czynne jak i bierne. Do udziału w badaniach zachęcane są osoby palące lub byli palacze pomiędzy 40 a 65 rokiem życia.
 W roku 2011 NZOZ „Promyk” nadal realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy, wykonując bezpłatne badania cytologiczne.

 Na wyposażeniu placówki znajduje się aparat USG, aparat EKG, defibrylator, gleukometry, okresowo spirometr do przesiewowych badań POCHP oraz „drobny” sprzęt medyczny (otoskop, stetoskop).

 Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, na podstawie kontraktów z NFZ, świadczą:
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Chirurg” – Adam Żuchowicz,
* Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Cezary Kaczmarek,
* Indywidualna Praktyka Stomatologiczna – Urszula Kaczmarek,
* Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Grażyna Kujawska,
* Gabinet Rehabilitacji – Małgorzata Sadowska.

 W Gminie funkcjonują cztery ogólnodostępne apteki oraz Sklep Medyczny Partner-Med. – Renata Turczyńska

 W godzinach nocnych oraz w niedziele i święta opiekę nad pacjentami sprawuje Stacja Pogotowia Ratunkowego w Skarżysku-Kamiennej.

4. CELE PROGRAMU

Cel główny programu
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Suchedniów

Cele szczegółowe:

1) Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez meningokoki
2) Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez pneumokoki
3) Zapobieganie chorobom zakaźnym oraz redukcja ryzyka powikłań pogrypowych
4) Profilaktyka chorób nowotworowych ( rak szyjki macicy, rak piersi, rak jelita grubego).

5. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Suchedniów na lata 2011-2014 Gmina Suchedniów zamierza realizować następujące programy zdrowotne:
1) Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom
2) Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom 
3) Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie 
4) Program profilaktyki chorób nowotworowych.

Realizatorzy programów 1) – 3) zostaną wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm./

5.1.  Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom

Uzasadnienie 
 
 Zakażenia wywołane przez bakterie z gatunku Neisseria meningitidis (meningokoki) przebiegające jako ropne zapalenie opon mózgowych lub zakażenie krwi (posocznica, sepsa) są znaczącą przyczyną uszkodzeń mózgu oraz umieralności na całym świecie.
Według najnowszego meldunku Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w styczniu i lutym 2008 roku zanotowano w Polsce ponad dwukrotnie więcej przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez meningokoki niż w analogicznym okresie 2003 roku. Na szczęście zakażeniom meningokokami grupy C i ich groźnym powikłaniom można już skutecznie zapobiegać stosując nowoczesną szczepionkę koniugowaną.
Zachorowania powodowane przez meningokoki mogą mieć gwałtowny przebieg. Szczególnie narażone na zachorowanie są dzieci do 5 roku życia oraz młodzież w wieku 14-19 lat. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Na początku występują objawy grypopodobne, których nasilenie pozornie zmniejsza się po 4-6 godzinach, co czasem prowadzi do opóźnienia momentu postawienia diagnozy 
i rozpoczęcia leczenia.
 W Polsce nadal niewystarczająca jest świadomość, że przypadkom zapalenia opon mózgowych lub sepsy wywołanym przez meningokoki grupy C i ich powikłaniom można skutecznie zapobiegać. W niemal 30 krajach dostępna jest szczepionka NeisVac-C firmy Baxter należąca do grupy tzw. koniugowanych szczepionek nowej generacji. 
 Zakażeniom sprzyja zgrupowanie wielu osób w jednym miejscu np. w szkole, jednostce wojskowej czy na młodzieżowej dyskotece, stąd też do szczepień przeciwko meningokokom wytypowano grupę młodzieży gimnazjalnej (III klasa), która wkrótce rozpocznie naukę w innych miastach, stając się bardziej narażoną na zachorowanie.

Proponowane działania:
• szczepienia przeciwko meningokokom osób uczęszczających do III klasy gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów;
• popularyzacja korzyści płynących ze szczepień za pośrednictwem „Gazety Suchedniowskiej” i miejskiego portalu internetowego.

5.2. Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom

Uzasadnienie

 Pneumokoki to powszechnie występujące bakterie chorobotwórcze, znajdujące się w nosie i gardle wielu ludzi nie prowadzące bezpośrednio do ich zachorowania. Polskie badania naukowe donoszą, iż nosicielstwo pneumokoków jest szczególnie wysokie w grupie dzieci. Dotyczy ono 62% dzieci przebywających w przedszkolach i żłobkach, 61% dzieci z domów dziecka i aż 22% dzieci pozostających w domach.  Na drodze kropelkowej – kichanie, kaszel pneumokoki mogą zostać przeniesione na małe dzieci i na ludzi starszych, prowadząc do powstania u nich groźnych chorób.
Pneumokoki należą do najczęstszych drobnoustrojów chorobotwórczych, wywołujących niebezpieczne zakażenia inwazyjne takie jak:
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
zakażenie krwi (bakteriemię) 
posocznicę (sepsę) 
zapalenie płuc z bakteriemią.
Do grupy tej zalicza się także, zdecydowanie rzadziej występujące: zapalenie osierdzia, otrzewnej, stawów i zapalenie kości i szpiku. 
Choroby te, określane są mianem Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej. Pneumokoki odpowiedzialne są również za wiele mniej poważnych, ale powszechnie występujących, chorób nieinwazyjnych jak: zapalenie ucha środkowego, zatok przynosowych, spojówek, zapalenie płuc bez bakteriemii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że zakażenia pneumokokowe są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie.
W wyniku chorób pneumokokowych co roku na świecie umiera od 700 tysięcy do 1 miliona dzieci.
Szczególnie zagrożone są niemowlęta i małe dzieci, ponieważ ich układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały  oraz  wszystkie dzieci z osłabionym układem odpornościowym. Do ochrony małych dzieci przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową przeznaczona jest siedmiowalentna skoniugowana szczepionka przeciwpneumokokowa. Zapewnia ona  ochronę i ma udowodnioną skuteczność u dzieci od 2 miesiąca życia, chroniąc je przed zakażeniami pneumokokowymi.¹
Zalecane jest szczepienie dzieci dwoma dawkami szczepionki w pierwszym roku życia oraz trzecią dawką miedzy 12 a 15 miesiącem życia. 
Autorem tekstu jest dr n med. Piotr Albrecht  z  Kliniki Gastroenterologii Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie.

Wprowadzenie darmowych szczepień przeciw pneumokokom w Kielcach w 2006r. zaskutkowało 65% spadkiem liczby hospitalizowanych dzieci do 1 roku życia z powodu zapalenia płuc i obserwuje się dalszy spadek tej liczby.

Proponowane działania:
• szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci  do 2 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów– dwoma dawkami w pierwszym roku oraz jedną dawką przypominajacą w drugim roku życia.  Gmina Suchedniów pokryje 50% kosztów szczepień, pozostałe 50% kosztów pokryją rodzice. 
• popularyzacja korzyści płynących ze szczepień za pośrednictwem „Gazety Suchedniowskiej” i miejskiego portalu internetowego.


5.3. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie

Uzasadnienie

 Każdego roku grypa atakuje od 5% do 20% populacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku choruje na nią od 3 do 5 milionów ludzi, a w konsekwencji jej ciężkiego przebiegu rocznie na świecie umiera od 250 000 do 500 000 osób. Grypa stanowi poważne obciążenie ekonomiczne dla społeczeństwa – jest jedną z najczęstszych przyczyn absencji w pracy.
Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania skutkom grypy są szczepienia profilaktyczne. 
Polska należy do krajów o najniższym w Europie poziomie szczepień przeciw grypie w stosunku do liczby mieszkańców. Szczepionki przeciw grypie nie są refundowane nawet w grupach ryzyka wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych.
Do grupy zwiększonego ryzyka powikłań pogrypowych należą osoby po 55 roku życia, cierpiące na przewlekłe choroby układu krążenia i układu oddechowego, cukrzycę i inne.
Coroczne szczepienie przeciwko grypie może przynieść wymierne korzyści.
Na podstawie opublikowanych badań stwierdzono, że szczepienie przeciw grypie redukuje umieralność ogólną w grupie osób starszych o 50%. Redukują też liczbę hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowych i oddechowych, a u pacjentów po zawale serca zmniejszają śmiertelność aż o 75%.
W Gminie Suchedniów liczba osób po 55 roku życia stanowi 30% ogółu mieszkańców.

Proponowane działania:
• szczepienia przeciwko grypie osób powyżej 55 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów.
Gmina Suchedniów pokryje 50% kosztów szczepienia, pozostałe 50% kosztów pokryją pacjenci.
• popularyzacja korzyści płynących ze szczepień za pośrednictwem „Gazety Suchedniowskiej” i miejskiego portalu internetowego.


 3) Program profilaktyki chorób nowotworowych ( rak szyjki macicy, rak piersi, rak jelita grubego).

Uzasadnienie 

 Nowotwory złośliwe to druga, po chorobach układu krążenia, przyczyna umieralności w województwie świętokrzyskim.

Główną przyczyną tej sytuacji jest mała świadomość mieszkańców i zbyt późna diagnostyka.
 Rak piersi i rak szyjki macicy to dwie najczęstsze przyczyny zgonów wśród kobiet. 
W Polsce na raka piersi zapada 12 000, a na raka szyjki macicy 3 600 kobiet rocznie.
Na raka jelita grubego co roku zapada ponad 13 000 Polaków, z czego ponad 9000 umiera.
 Najskuteczniejszym działaniem w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych jest odpowiednio wczesna diagnostyka. 
Należy uświadomić mieszkańcom, że rak jest uleczalny, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wcześnie wykryty. 
 W roku 2011 Gmina Suchedniów przystąpiła do  II edycji konkursu „Zdrowa Gmina” mającego na celu zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych (mammografia, cytologia, kolonoskopia).
Trzy najlepsze gminy z 6 województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego otrzymają tytuł „Zdrowej Gminy” oraz nagrody finansowe. Wsparcie informacyjno-promocyjne organizatorów konkursu oraz wojewódzkich ośrodków koordynujących programy profilaktyczne pozwoli zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców gminy do wykonania badań skryningowych.


Proponowana działania
• Popularyzacja problematyki profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego w lokalnych mediach.
•  Aktywna rekrutacja na bezpłatne badania:
-  mammograficzne dla kobiet w wieku 50 -69 lat 
-  cytologiczne dla kobiet w wieku 25 -59 lat 
 finansowane przez NFZ oraz a wykonywane przez Świętokrzyskie Centrum          Onkologii w Kielcach. Badania cytologiczne w ramach programu NFZ wykonywane są również w NZOZ „Promyk” w Suchedniowie;
- kolonoskopowe dla osób w wieku 50 – 65 lat ; dla osób, które ukończyły 40 lat i mają co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego oraz dla osób w wieku 25 – 65 lat pochodzących z rodziny szczególnego ryzyka. Badania te są organizowane przez Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych i wykonywane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii
poprzez rozwieszanie plakatów, dystrybucję ulotek, ogłoszenia parafialne.

• Zorganizowanie dowozu zainteresowanych na grupowe badania do ŚCO w Kielcach oraz zorganizowanie pobytu w Suchedniowie „cytomammobusu”, w którym wykonywane są badania cytologiczne i mammograficzne przez specjalistów ze ŚCO.

  
6.  FINANSOWANIE PROGRAMU

 Wysokość środków finansowych na realizację Programu określone będą corocznie w uchwałach budżetowych Gminy Suchedniów w Dz.851, Rozdz. 85195.

 

7. KOORDYNACJA I MONITORING

 Koordynację i monitoring Programu prowadził będzie Wydział Kultury, Zdrowia i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Realizacja programu odbywać się będzie we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Promyk”, redakcją „Gazety Suchedniowskiej”, placówkami kulturalnymi i oświatowymi.
 Monitoring Programu odbywał się będzie w oparciu o wskaźniki zgłaszalności na poszczególne szczepienia oraz badania skryningowe.
 Zakłada się, iż realizacja Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Suchedniów na lata 2011-2014 przyniesie w perspektywie poprawę stanu zdrowia populacji gminy.
 Sprawozdania z realizacji Programu przedstawi Radzie Miejskiej w Suchedniowie Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 31 marca każdego roku.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.