Logo Gmina Suchedniów

RAMOWY PLAN PRACY

RAMOWY PLAN PRACY RADY SENIORÓW W SUCHEDNIOWIE NA OKRES II KADENCJI został przyjęty uchwałą  nr 5/II/2020 Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia  20.01.2020 r.

 

Ramowy Plan Pracy RADY Seniorów w Suchedniowie na okres II kadencji wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016 -2026”, w szczególności w zakresie:

celu strategicznego 1.
Suchedniów – międzysektorowe partnerstwo aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców
celu operacyjnego 1.2. Wzmocnienie kapitału społecznego gminy
działanie priorytetowe 1.2.1. Budowanie partnerstw międzysektorowych i pobudzanie aktywności mieszkańców
zadanie 8: inicjowanie/wspieranie form aktywności obywatelskiej mieszańców w szczególności seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej
zadanie 9: Organizacja kompleksowej oferty mającej na celu aktywizację osób starszych.

celu strategicznego 2.
Suchedniów – atrakcyjne miejsce do zamieszkania, odpoczynku i rekreacji
celu operacyjnego 2.1. Poprawa warunków życia mieszkańców
działania 2.1.2. Zapewnianie wysokiej jakości usług publicznych
zadania 8. Zapewnianie kompleksowej oferty usług opiekuńczych dla osób starszych i ich opiekunów, obejmujących kilka form dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym: opiekę domową, dom dziennego pobytu, samodzielne mieszkania dla seniorów z całodobową opieką, dom pomocy społecznej.

RAMOWY PLAN PRACY RADY SENIORÓW W SUCHEDNIOWIE
NA OKRES II KADENCJI

Lp.

Cele

Priorytetowe kierunki działania

(zadania)

1.

WPARCIE I POMOC: rozwój lokalnego systemu wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób starszych w szczególności niesamodzielnych.

1. Współpraca z Klubami Seniora – ośrodkami wsparcia dziennego dla seniorów planowanym do utworzenia przez Gminę Suchedniów ze środków UE RPO przy ul. Sportowej 1 z filią w CKI Michniów.
2. Systematyczne monitorowanie potrzeb seniorów w zakresie poprawy jakości życia seniorów.
3.  Monitorowanie nowych możliwości w zakresie wparcia osób starszych i inicjowanie ich wykorzystywania w środowisku lokalnym.
4. Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów na terenie Gminy Suchedniów, w szczególności w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw/ projektów pomocowych.
5. Rozwój działań samopomocowych.

2

PARTYCYPACJA
zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej

1. Współpraca RS z samorządem lokalnym i lokalnymi instytucjami i  organizacjami na rzecz rozwoju lokalnego, m.in.:
1) udział w konsultacjach społecznych,
2) udział w sesjach Rady Miasta,
3) przedstawianie problemów zgłaszanych przez mieszkańców władzom  lokalnym – w ramach kompetencji opiniodawczych, doradczych i  inicjatywnych;

2. Udział członków RS w lokalnych uroczystościach patriotycznych (w szczególności 11 listopada i 3 maja).   

3. Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, sołectwami i innymi podmiotami przy organizacji wydarzeń kulturalnych,obywatelskich, ekologicznych, sportowych, charytatywnych i innych, m.in.:
     1) coroczny Suchedniowski Dzień Seniora,
     2) pielęgnacja Altany Seniora w parku miejskim,
     3) współpraca w organizacji corocznej konferencji
         naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
4. Udział w spotkaniach, konferencjach, wizytach studyjnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zajmujące się problematyką osób starszych na terenie powiatu skarżyskiego, w regionie i w całym kraju.
5. Współpraca z mediami lokalnymi, w szczególności z Gazetą Suchedniowską oraz oficjalnym portalem informacyjnym Gminy Suchedniów, w celu informowania, motywowania innych seniorów do działania i uczestnictwa.

3.

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

promocja aktywnego starzenia się

 1. Inicjowanie, organizowanie różnych form aktywności dla seniorów:
  1. edukacyjnych (wykłady, warsztaty, konferencje itp.)
  2. krajoznawczych (wycieczki, rajdy itp.)
  3. kulturalno-artystycznych (wyjazdy/ wyjścia do kina, teatru itp.)
  4. integracyjnych (ogniska, wieczorki, imprezy okolicznościowe)
  5. innych
 2. Informowanie i motywowanie seniorów do korzystania z oferty edukacyjnej proponowanej przez lokalne instytucje i organizacje m.in.: SOK Kuźnica, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, stowarzyszenia, inne podmioty

 

W celu realizacji Ramowegp Planu Pracy Radni powołali  3 zespoły robocze:

 1. zespół ds. realizacji celu nr 1 WPARCIE I POMOC - rozwój lokalnego systemu wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób starszych w szczególności niesamodzielnych,
 2. zespół ds. realizacji celu nr 2 PARTYCYPACJA – zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,
 3. zespół ds. realizacji celu nr 3 AKTYWIZACJA I INTEGRACJA - promocja aktywnego starzenia się.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.