Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 3643

.

06.02.2023

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.


 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego zarządzeniem Nr 0050.1.2023  Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 9 stycznia 2023 r.
2.  Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami przyznanych dotacji zawarty został w „Informacji o wynikach otwartego konkursu ofert”, stanowiącej załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 2.

Warunkiem przyznania dotacji, o której mowa w § 1. ust. 2 jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, na stronie internetowej Gminy Suchedniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.22.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 3 lutego 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.02.2023 r. otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert  – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2023.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela.

OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE

Lp

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana  kwota dotacji

Ilość uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Towarzystwo Przyjacół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Suchedniowie przy ul. Sportowej.

75.000,00 zł

60

75 000,00 zł

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (ZŁOŻONE PO TERMINIE)

Lp

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu niespełnienia wymogów formalnych pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH POMIMO WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH)

Lp

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana  kwota dotacji

Powód niedopuszczenia   do oceny

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu niespełnienia wymogów formalnych pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY
(NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA)

Lp

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana  kwota dotacji

Powód niedopuszczenia do oceny

Nie było ofert niedopuszczonych do oceny z powodu niespełnienia wymogów dotyczących sposobu realizacji zadania

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Dariusz Miernik</strong></p>

Dariusz Miernik

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.