Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2704

Program Czyste powietrze

08.01.2021

Ogólnopolski Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program ten swoim zakresem obejmuje dwa poziomy dofinansowania – podstawowy oraz podwyższony. O podstawowy poziom dofinansowania może ubiegać się beneficjent, którego roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania niezbędnym załącznikiem do wniosku składanego przez beneficjenta jest uzyskanie od właściwej gminy zaświadczenia o osiągniętym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 3. Gospodarstwo domowe tworzą:
  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
 5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
  1. rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
  2. gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
   (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 6. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 7. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 8. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określił, w drodze rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. DZ. U. z2020r. poz,1713) wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia.
 9. Wnioski o wydanie zaświadczenia można pobrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5 (pokój nr 8).

Wniosek o wydanie zaświadczenia (DOC 201,1, kb)

Informacja RODO (DOC 14,12, kb)

 

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.