Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2103

wybory ławników na kadencję 2020-2023

07.06.2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku Kamiennej, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Suchedniowie  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
 

- do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej  ogółem 5 ławników, w tym 2 ławników   do orzekania z zakresu prawa pracy.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

 Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.               W związku z tym, że dzień ten wypada w niedzielę, ostatecznym dniem zgłaszania kandydatów jest ostatni dzień roboczy przed tą datą tj. piątek 28 czerwca 2019 r. (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,

     że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

    zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej

    opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak

    przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu

     osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na tej liście.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską,  w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie  pok. 106 i sekretariacie w godzinach pracy Urzędu tj. 07:30 – 15:30.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Suchedniów – www.suchedniow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy – www.suchedniow.bip.doc.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją:

Rada Miejska w Suchedniowie

 zgłoszenie kandydata na ławnika w kadencji 2020 - 2023

do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

 

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie  –  pok. 106, tel. 41 25 43 186 wew. 41 w godzinach pracy Urzędu 07:30 – 15:30.

Załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok. 106 :

- oświadczenia kandydata na ławnika

- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

 

Powyższe załączniki dostępne są również na stronie internetowej Gminy Suchedniów – www.suchedniow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy – www.suchedniow.bip.doc.pl

 

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.